Privātuma politika

 1. Vispārīgie noteikumi.
  1.1. Ja jūs esat datu subjekts saskaņā ar ES VDAR (piemēram, jūs esat ES pilsonis un sniedzat mums savus personas datus), jums ir turpmāk minētās tiesības saistībā ar saviem personas datiem.
  1.2. Šī privātuma politika informē, kā “Sanitex” SIA (turpmāk tekstā – “Datu pārzinis”) iegūst, apstrādā un glabā personas datus, ko mājas lapa www.amphora.lv iegūst no saviem klientiem un personām, kas apmeklē interneta mājaslapu (turpmāk tekstā – “Datu subjekts”).
  1.3. Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t. i., Datu subjektu. Apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.
  1.4. Datu pārzinis iegūst tādus personas datus, ko Datu subjekts brīvprātīgi sniedz ar e-pasta starpniecību, aizpildot tīmeklī bāzētās anketas un citā tiešā saziņā ar Datu pārzini.
  1.5. Datu pārzinis ievēro likumdošanā paredzētos datu apstrādes principus un spēj apstiprināt, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.
 2. Personas datu iegūšana, apstrāde, glabāšana un aizsardzība.
  2.1. Apmeklējot un izmantojot interneta vietnes sniegtos pakalpojumus, Datu subjekts piekrīt, ka jebkura sniegtā informācija tiek izmantota un pārvaldīta atbilstoši Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.
  2.2. Datu subjekts ir atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par Privātuma politikas pārkāpumu. Datu subjektam ir pienākums nekavējoties paziņot Datu pārzinim par jebkurām izmaiņām iesniegtajos personas datos.
  2.3. Datu pārzinis var nodot Datu subjekta informāciju trešajām personām, lai ievērotu normatīvo aktu prasības, sadarbotos ar uzraudzības iestādēm, palīdzētu novērstu noziedzīgas darbības un aizsargātu likumīgās tiesības.
  2.4. Datu pārzinis nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Datu subjektam vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.
  2.5. Apstrādājot un glabājot personas datus, Datu pārzinis īsteno organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.
  2.6. Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik ilgi tie ir nepieciešami atbilstoši to ieguves mērķim un kā to pieļauj vai nosaka normatīvo aktu prasības. Izbeidzoties šajā punktā minētajiem apstākļiem, izbeidzas arī Datu subjekta personas datu glabāšanas termiņš un visi attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām un elektroniskajiem un/vai papīra dokumentiem, kas saturējuši attiecīgos personas datus vai arī šie dokumenti tiek anonimizēti.
  2.7. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1 .punkta a) apakšpunkts.
 3. Sīkdatnes.
  3.1. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko apmeklētās mājas lapas saglabā mājas lapas apmeklētāja datorā. Tās tiek izmantotas, lai nodrošinātu mājas lapas darbību, kā arī lai sniegtu informāciju vietnes īpašniekiem.
  3.1.1. Funkcionālās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai apmeklētājs spētu pārvietoties mājas lapā un lietot tās funkcijas. Bez šim sīkdatnēm nav iespējams nodrošināt pieprasītos pakalpojumus.
  3.1.2. Google Analytics sīkdatnes. Šīs sīkdatnes lieto, lai iegūtu mājas lapas apmeklējuma statistiku. Šo informāciju izmanto, lai uzlabotu vietnes darbību un reklāmas pasākumus.
  3.1.3. Mērķētas reklāmas rīku sīkdatnes. Šīs sīkdatnes lieto, lai paaugstinātu reklāmas efektivitāti un rādītu reklāmas, kas, visticamāk, apmeklētāju interesēs visvairāk.
  3.1.4. Trešās puses pakalpojumu sniedzēja sīkdatnes. Sīkdatnes var iestatīt šādi šajā mājas lapā lietotie trešo pušu pakalpojumi: Facebook poga “Patīk”, YouTube video, u.c. plaši sastopami pakalpojumi. Dažas no šīm sīkdatnēm var tikt izmantotas, lai sekotu līdzi mājas lapas apmeklētāja darbībām citās mājas lapās, un mēs tās nevaram kontrolēt, jo šīs sīkdatnes nav iestatījusi mūsu mājas lapa.
 4. Atteikšanās no sīkdatnēm.
  4.1. Lai atteiktos no sīkdatņu saņemšanas, jūs varat izmantojot privātās pārlūkošanas režīmu, kuru nodrošina lielākā daļa pārlūkprogrammu (privāts logs, inkognito logs vai InPrivate logs). Jebkādas sīkdatnes, kas tiek izveidotas, darbojoties privātās pārlūkošanas režīmā, tiek dzēstas, tiklīdz jūs aizverat visus pārlūka logus.
 5. Nobeiguma noteikumi
  5.1. Šī Privātuma politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajiem likumiem.
  5.2. Datu pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā www.amphora.lv.